4 สมาคมผู้ผลิต-ผู้ใช้เหล็กรีดร้อน คัดค้านพาณิชย์ยุติ AD เหล็กนำเข้า

4 สมาคมผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กรีดร้อน ร้องประธาน ส.อ.ท. คัดค้านกระทรวงพาณิชย์ยุติ AD เหล็กรีดร้อนนำเข้าจากบราซิล อิหร่าน ตุรกี ชี้ขัดหลักการกฎหมายอาจจะกระทบผู้ผลิตเสียหาย

วันที่ 1 มีนาคม 2566 สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD)

ได้แสดงความเห็นคัดค้านกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดได้มีมติให้ยุติการต่ออายุมาตรการ AD จากประเทศบราซิล อิหร่าน ตุรกี ที่ได้มีการประชุมรับฟังความเห็นในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

เนื่องจากการพิจารณาเคสนี้ไม่เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย ทั้งยังขัดต่อทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่เป็นไปตามข้อชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์เองที่ได้เคยเผยแพร่เมื่อปี 2560

โดยเฉพาะเหตุผลหลักของการพิจารณาไม่ต่ออายุมาตรการ ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ รวมถึงเป็นการพิจารณาที่มีแนวทางต่างไปจากในช่วงปีก่อนหน้านี้

ทำให้สมาคมและองค์กรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยต่อร่างผลการไต่สวน AD บราซิล อิหร่าน ตุรกี ดังกล่าว

โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับทราบประเด็นปัญหาสำคัญดังกล่าวแล้ว และแสดงความเห็นถึงความจำเป็นของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) โดยไม่เห็นด้วยต่อร่างผลการพิจารณาของคณะกรรมการ AD ที่ยุติการต่ออายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นแหล่งทุ่มตลาดใหญ่ของโลก

โดยนอกเหนือจากประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมการที่ไม่พิจารณาตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศแล้ว ยังไม่ยึดแนวปฏิบัติการไต่สวนดังเช่นที่ผ่านมาด้วย

และหากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจนต้องปิดกิจการไป จะส่งผลให้ความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานในประเทศที่ถูกทำลายไป และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศจะไม่มีอำนาจต่อรองกับประเทศผู้ผลิตเหล็กต่างประเทศได้เลย

นอกจากนี้ตัวเลขขององค์การการค้าโลก หรือ WTO ล่าสุดในปี 2566 ก็พบว่ายังคงมีมาตรการ AD สินค้าเหล็กจำนวนมาก โดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นประเทศที่สนับสนุนการค้าเสรี มีการใช้มาตรการ AD สินค้าเหล็ก 188 รายการ และ 41 รายการ ตามลำดับ และแม้แต่ประเทศจีนที่เป็นเป้าหมายในการถูกใช้มาตรการ AD ก็ยังใช้มาตรการ AD ปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศถึง 11 รายการ

นายเกรียงไกรได้ขอให้กรมการค้าต่างประเทศ และคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุน พิจารณาทบทวนผลการต่ออายุมาตรการ AD สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนด้วย เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ด้านนายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น และใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบ เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยต่อร่างผลการไต่สวนการพิจารณาต่ออายุมาตรการ AD บราซิล อิหร่าน ตุรกี เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักการที่กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงต่อสาธารณะเมื่อปี 2560 ครั้งที่อยู่ในระหว่างกระบวนการร่าง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ฉบับที่ 2

กรมการค้าต่างประเทศที่ได้ระบุว่า การพิจารณาต่ออายุมาตรการ AD นั้น พิจารณาจากหลักการ หากไม่มีการต่ออายุมาตรการจะส่งผลให้ความเสียหายและการทุ่มตลาดฟื้นคืนมา ไม่จำเป็นต้องพบการทุ่มตลาดและความเสียหาย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลที่ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกใช้ในการทบทวน

“การนำเพียงผลประกอบการปี 2564 ของผู้ผลิตในประเทศมาเป็นปัจจัยหลักในการยุติมาตรการ AD จึงเป็นการไต่สวนที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อคำชี้แจงต่อสาธารณะของกรมการค้าต่างประเทศเอง อีกทั้งปี 2564 เป็นปีที่มีสถานการณ์การขาดแคลนสินค้าเหล็กซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ปกติ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19”

“นอกจากนี้หากพิจารณาในมุมภาพรวมของ supply chain การยุติมาตรการย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ และส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาของผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศด้วย และมีโอกาสส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจนต้องปิดกิจการไป

ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเช่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น เป็นต้น” นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยกล่าว

 

 

Comments

More Events